x
sadsad x
asdasd
Genel Aydınlatma Metni

CANKURTARAN GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GENEL AYDINLATMA METNİ

 

Cankurtaran Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ( “Şirket”) olarak temel insan haklarına atfettiğimiz önem ve kişisel verilerin kıymetini de göz önüne alarak veri sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu Aydınlatma Metnini 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) öngörmüş olduğu yükümlülüğü yerine getirmek ve sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunmaktayız.

            KVKK uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz; çalışanlarını, çalışan adaylarını, tedarikçileri, ziyaretçileri ve kişisel verisi işlenecek olan 3. kişileri aşağıdaki şekilde bilgilendirmekte ve KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen kapsamda aydınlatmaktadır.

1-TANIMLAR

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.

Çerez (Cookie) : Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalardır.

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul :  Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kanun : 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları, iş ortaklarının yetkilileri.

Özel Nitelikli Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler.

Şirket  : Cankurtaran Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi şirketini ifade eder.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

 

2- VERİ SORUMLUSU VE İRTİBAT KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Veri Sorumlusu

Hocapaşa Vergi Dairesi 2010312772 Vergi Kimlik numaralı, Rüstempaşa Mahallesi Balık Pazarı Kapısı Sokak Mısır Çarşısı İçi No: 33 Eminönü / İstanbul adresinde bulunan ve Cankurtaran Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı işyeri veri sorumlusudur.

 

E posta : info@cankurtarangida.com.tr

Telefon : 0212 527 1474

İnternet Sitesi : www.cankurtarangida.com.tr

 

İrtibat Kişisi

 

Adı Soyadı       : Emine Öztürk

Unvanı            : Muhasebe Sorumlusu

E-posta           : muhasebe@cankurtarangida.com.tr

Telefon            : 05305209392

 

3- İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kimlik Verileri

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, T.C. kimlik kartı bilgileri (T.C. kimlik no, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti, vergi numarası, mesleki kimlik bilgisi.

İletişim Verileri

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Finansal/Mali Veriler

Banka hesap no bilgisi, IBAN no bilgisi, banka isim ve şube bilgisi, finansal durum raporu ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı, SGK ve İŞKUR tarafından ödenen geçici ödenekler.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Ceza mahkumiyeti ve/veya güvenlik tedbiri bilgileri, sabıka kaydı, sakatlık durumu/tanımı/yüzdesi, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları ve sağlık beyanı formu, işbaşı sağlık raporu, idrar ve kan tahlil sonuçları, burun boğaz mikroskopisi, anti HIV, anti HCV, anti HBS, HBS AG, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni ve hamilelik bilgileri.

Eğitim Verileri

Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, CV, aldığı kurslar, transkript bilgileri, ulusal veya uluslararası sınav sonuçları.

Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Verileri

Fiziksel olarak mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler; kamera kayıtları, araç bilgisi kayıtları ve güvenlik noktasında alınan kayıtlar.

Görsel ve İşitsel Veriler

Şirketimizin düzenlediği konferans, seminer, gösteri, sergi, münazara, fuar etkinliklerinde etkinlikle ilgili olarak; etkinliği tanıtmak, duyurmak, yaygınlaşmasını sağlamak amaçları için etkinliğin gerçekleştiği yerin ve katılanların durağan veya akan görüntüleri ve/veya sesleri ile Şirket merkez, şube ve temsilciliklerinde güvenliği sağlamak için kurulmuş olan kameraların sağladığı görsel/işitsel bilgiler.

Dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen sesli ve görüntülü tanıtım, toplantı, eğitim, bilgilendirme ve mülakatları içeren görsel ve işitsel veriler.

Özgeçmişte yer alması halinde fotoğraf

İşlem Güvenliği Verileri

IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, log kayıtları, elektronik sistemlere ve cihazlara giriş şifre, parola bilgileri.

Lokasyon Verisi

Çalışana Şirket tarafından tahsis edilen aracın tahsis amacı ile bağlantılı ve sınırlı olarak konumu, güzergahı, lojistik hizmetlerinde kullanılan tır ve kamyonların konum verileri

Aile ve Yakınına İlişkin Veriler

Evlilik cüzdanı; eş ve çocuklarının adı/soyadı/T.C. Kimlik Numarası/cinsiyeti/doğum tarihi/görevi/telefon numarası/yakınlarının adı/soyadı/telefon numarası.

Çalışmaya İlişkin Veriler

Şirketimize başvuru (iş başvurusu, staj başvurusu) için doldurmuş olduğunuz başvuru formu, kayıt evrakı kapsamında ve/veya Şirketimizin resmi e-posta adresi olan info@cankurtarangida.com.tr adresine gönderilen iş başvuru formlarında yahut Şirketimiz tarafından sağlanan çevrimiçi ya da fiziki başka başvuru usulleri kullanılmak suretiyle iletmiş olduğunuz, iş durumunuza ait bilgiler, sicil numarası, pozisyonu, departmanı ve birimi, unvanı, staj yeri, staj süresi, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis numarası, sosyal güvenlik numarası, vergi dairesi numarası, esnek saatlerde çalışma durumu, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil numarası, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil numarası, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün sayısı.

İzin Verileri:

İzin kıdem baz tarihi, izin kıdem ilave gün, izin grubu, çıkış/dönüş tarihi, gün, izine çıkış nedeni, izinde bulunacağı adres/telefon.

Çerez Verileri

Kullanıcıların bilgisayarlarına yahut mobil cihazlarına kaydedilen ve ziyaret ettikleri web sayfalarındaki tercihleri ve diğer bilgileri depolamaya yardımcı olan küçük dosyalar.

İşlenen Diğer Veriler

Askerlik tecili, araç plakası, araç ruhsatı sureti, araç km bilgisi, ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, şehit yakını olma durumu, binilen servis, binilen durak verileri.

 

4- KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ VE HUKUKİ SEBEPLER

Yukarıda kategorilere ayırılarak ve başlıklar altında tek tek belirtilen kişisel verilerinizi aşağıdaki tabloda açıkladığımız amaçlarla sınırlı olarak ve belirttiğimiz hukuki sebeplere dayanarak işlemekteyiz.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİ

İŞLENME AMACI

İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEBİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kimlik Verileri

  Aile ve Yakınına İlişkin Veriler

  İletişim Verileri,

  Eğitim Verileri,

  Finansal/Mali Veriler,

  Çalışmaya İlişkin Veriler,

  İzin Verileri

 

  4857 Sayılı İş Kanunu, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ile Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6698 Sayılı KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

  İş sözleşmesinin kurulması,

  Personel özlük dosyasının oluşturulması,

  İşe giriş-çıkış, SGK işlemlerinin yapılması,

  Çalışanların işe başvuru ve mülakatı süresince toplanan belgelerinin kayıt altına alınması,

  SGK bildirimleri, İŞKUR bildirimleri, iş kazası ve meslek hastalığı bildirimlerinin yapılması,

  Kamu kurumları tarafından verilen teşvik işlemlerinin yapılması,

  Kamu kurumlarına, adli birimlere yasal yükümlülük bilgilendirmesinin yapılması,

  Kartvizit basımının sağlanması,

  Çalışanların izin onayı işlemleri, kalan izinlerin işlemlerinin yapılması,

  Zorunlu bireysel emeklilik sigortası hesabı açılmasının sağlanması,

  Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,

  İş sağlığı ve güvenliği işlemlerinin yapılması (eğitim katılım formları, oryantasyon, iş kazası tespit defteri, çalışan değerlendirme sınavları),

Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kişisel verinin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması (m.5/2-a),

 

  Sizlerle ile bir sözleşme kurulması veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğün yerine getirilmesiyle doğrudan ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olması (m.5/2-c),

 

  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (m.5/2-ç)

 

 

 

  Özel Nitelikli Kişisel Veriler

 

 

  Çalışanların özlük dosyasının oluşturulması,

  Çalışanın işin gerektirdiği sağlık niteliklerine sahip olup olmadığının değerlendirilmesi,

  Kamu sağlığının korunması

 

    Açık rıza (m.5/1)

  Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi Verileri

  Şirket binası, personel, müşteri ve ziyaretçi güvenliğinin temini, şirket içerisinde güvenliğin sağlanması,

  Mağaza ve dükkanlarda güvenliğin sağlanması

 

  Kişisel verinin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması (m.5/2-a),

  Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması (m.5/2-f)

İşlem Güvenliği Verileri

 

  Şirket sunucularına giriş çıkışların kontrol edilmesi,

  Şirkete ait elektronik hesapların ve sunucuların güvenliğinin sağlanması,

Çalışana laptop tahsis edilmesi halinde işe yönelik faaliyetin kontrolünün sağlanması

 

  Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması (m.5/2-f)

 

 

  Diğer Veriler (ehliyet sureti, trafik cezası sorgulama sonucu, ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo, binilen servis, binilen durak verileri)

 

  Çalışana araç tedarik edilmesi,

  Kendisine araç tahsis edilen veya kullandırılan çalışanın araba kullanmaya ehil olduğunun, ehliyetini herhangi bir nedenle kaybetmediğinin teyit edilmesi,

  Çalışana iş için gerekli kıyafetlerin sağlanması,

Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması

 

  Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması (m.5/2-f)

  Lokasyon Verisi

  Çalışanların güvenliği ve işin yürütülmesi için gerekli olması halinde şirket aracı konumunun sınırlı olarak takip edilmesi,

  Mal/hizmet tedarik zincirinde kullanılan araçlarda bulunan takip cihazları ile lojistik ve yönetsel faaliyetlerin takibinin sağlanması

  Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması (m.5/2-f)

  Kimlik Verileri, (Yalnızca Konuşmacılar),

  Görsel ve İşitsel Veriler

  Şirketin düzenlediği konferans, seminer, gösteri, sergi, münazara, fuar etkinliklerinde etkinlikle ilgili olarak; etkinliği tanıtmak, duyurmak, yaygınlaşmasını sağlamak

  Açık Rıza (m.5/1)

  Kimlik Verileri,

  İletişim Verileri

  KVKK kapsamında yapılacak ilgili kişi başvurularının alınması ve yanıtlanabilmesi

  Şirkete yapılan talep ve şikâyetlerin kaydedilmesi ve değerlendirilmesi,

  Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi

 

  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (m.5/2-e),

  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (m.5/2-ç)

  Kişisel verinin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması (m.5/2-a)

  Web sitesi çerez verileri

  Şirket internet sitesini ziyaret eden kullanıcıların web sitesini etkin bir şekilde kullanabilmelerinin sağlanması

 

  Açık Rıza (m.5/1)

 

  İletişim Verileri,

  Eğitim Verileri

  Eğitim planlamasının yapılması, eğitimlerin raporlanması, eğitim sertifikalarının hazırlanması, gerçekleşen eğitimlere katılan çalışanların takip edilebilmesi, çalışanların aldıkları eğitimler sonucu gelişim süreçlerinin takip edilebilmesi

  Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması (m.5/2-f)

  Kimlik Verileri,

  Finansal/Mali Veriler

  Finansal ve muhasebesel faaliyetlerin yürütülmesi,

  Bordro ve muhtasar beyanname işlemlerinin yapılması,

 

  Çalışanlara maaş, avans ve masraf ödemelerinin yapılması,

  İcra dosyalarına çalışanların maaş haciz kesintilerine ilişkin ödeme yapılması

 

  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (m.5/2-e),

  Kişisel verinin işlenmesinin kanunlarda açıkça öngörülmüş olması (m.5/2-a)

  Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (m.5/2-ç)

  Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması (m.5/2-f)

  Kimlik Verileri,

  İletişim Verileri

  Tedarikçi iletişim faaliyetlerinin ve tedarik zinciri sürecinin yönetilmesi ve yürütülmesi,

  Tedarikçi ve iş ortakları ile ticari sözleşmelerin kurulması,

  Stok kontrol sistemleri ve stok denetim süreçlerin yürütülmesi

 

  Bir sözleşme kurulması veya bu sözleşmeden kaynaklanan ifa yükümlülüğünün yerine getirilmesiyle doğrudan ilgili olması kaydıyla veri işlemenin gerekli olması (m.5/2-c),

  Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaati için veri işlenmesinin zorunlu olması (m.5/2-f)

 

Kişisel verilerin açık rıza alınmaksızın işlenebilmesi için gereken tabloda belirttiğimiz hukuki sebepler, KVKK 5. maddenin 2. fıkrasında listelenmektedir. Bunlar;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,
 • Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olmasıdır.

 Eğer bir veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin işlenme amaçları, KVKK 5. maddede listelenmiş olan bu kişisel veri işleme şartları çerçevesinde değerlendirilebiliyorsa, o veri sorumlusu kişisel verileri hukuka uygun olarak işleyebilmektedir. Bu kapsamda Şirketimiz tarafından güdülmekte olan kişisel veri işleme amaçlarının, KVKK’da düzenlenen kişisel veri işleme şartları kapsamında değerlendirilebildiği durumlarda Şirketimiz tarafından kişisel veri işleme faaliyetleri açık rıza aranmaksızın hukuki sebebe dayalı olarak gerçekleştirilmektedir.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Özel nitelikli kişisel veriler için temel işleme şartı açık rızadır ve Şirketimiz temelde özel nitelikli kişisel veri işleme amacı gütmemektedir. Ancak faaliyetimiz veya mevzuat gereği işlememiz gereken veya açık rızanız ile onay verdiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz de mevzuat dahilinde ölçülü olarak işlenmektedir.

KVKK 6. maddesi uyarınca özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için sayılan şartlar şunlardır;

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

5- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, İnsan Kaynakları Departmanı ve Şirket Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş, veriyi işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar ile tam ve kısmen otomatik ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, fiziken evrak gönderilmesi, Şirketimizin sağladığı bir evrakın fiziken doldurulması suretiyle bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemle de toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz ayrıca www.cankurtarangida.com.tr web sitesinde kullanılan çerezler (cookie) vasıtasıyla da toplanmaktadır. Söz konusu çerezler, yalnızca ziyaretçinin siteyi tam verimlilikte kullanabilmesi için gerekli çerezler olup ziyaretçinin tercihlerini hatırlamak amacıyla kullanılmakta ve başka bir kişisel veri temin etmemektedir.  Çerez politikamıza www.cankurtarangida.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

 

6- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Güvenliğiniz ve Şirketimizin yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla kişisel verileriniz, İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kimlik Bildirme Kanunu ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere sair mevzuat hükümleri izin verdiği ve gerektirdiği ölçüde, kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen amaçla sınırlı olarak paylaşılabilir. Örneğin; çalışanların kişisel verileri işçi ve işveren primlerinin ödenebilmesi amacı ile Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca kişisel verileriniz;

İş sözleşmesinin ifası için gerekli amacın yerine getirilmesi için; bordro işlemlerinin yürütülebilmesi ve bordro işlemlerinin yürütülmesi için işlenen verilerin güncellenmesi amacı ile Şirket tarafından kullanılan muhasebe programında işlenmektedir. Bu veriler, uygulamanın kendi veri kayıt ortamında saklanmaktadır.

İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu ve ilgili mevzuat ile, diğer kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri yerine getirmek amacıyla özellikle çalışma ve vergi (İş, SGK ve Vergi) mevzuatı ve diğer ilgili mevzuatı kapsamında yararlanabileceğimiz teşviklerin tespiti ve hesabı hususunda danışmanlık alabilmek için çalıştığımız danışmanlık firmaları ve özel istihdam büroları ile talep edilen amaçla sınırlı olarak paylaşabilmektedir. Sağlık verileri, tedavi ve sağlık kontrolü yapabilmesi için işyeri hekimi ile paylaşabilmektedir.

Şirket denetçilerine ile akredite olmuş anlaşmalı olunan dış denetçilere, denetim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için bordro bilgileri aktarılabilmektedir.

Şirketimiz içerisinde güvenliğin sağlanması amacıyla giriş-çıkışların denetlenmesi için işyeri bina yönetimine aktarılabilmektedir.

Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi, savunma hakkımızın kullanılabilmesi amacıyla hukuka uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil tespit taleplerinin yerine getirilmesi çerçevesinde kişisel veriler ilgili kurumlarla ve hukuk danışmanlarımıza (avukatlarımıza) paylaşılabilmektedir.

Mali yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için mali müşavir ve muhasabe servisleri ile paylaşılabilmektedir.

Şirketin idaresi, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla, bağlı olunan veya ortaklaşa çalışılan şirketler, iştirakler, bayiler ile iç işleyişimizin sağlanması açısından söz konusu şirketlere kişisel verileriniz aktarılabilmektedir. Şirket veri saklama kapasitesinin koruması amacıyla saklama süreleri boyunca saklanabilmesi için veriler arşiv firmalarına aktarılabilmektedir. Kişisel veriler işlenmesine sebep olan ancak gerekli olan, ulaşım, araç tedariki, kartvizit basımı, otopark kaydı sebepleriyle ilgili konuda çalışılan firmaya kişisel veriler aktarılabilmektedir.

Ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla bankalara, fuar, kongre organizasyon düzenlenir ise organizasyon-konaklama firmalarına aktarılabilmektedir.

Şirketimiz amaçlarını ilgilendirmeyen hiçbir veri paylaşımı/aktarımı yapmamaktayız.

7- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YURTDIŞINA AKTARILMASI

6698 sayılı KVKK 9. maddesine göre kişisel verileriniz yalnızca;

Açık rızanızın bulunduğu, veri aktarılacak ülkede yeterli korumanın bulunduğu ve KVKK’da öngörülen hallerin mevcut olduğu ve aktarılacak ülkede yeterli koruma bulunmamasına rağmen yeterli korumanın ilgili ülkedeki veri sorumlusu tarafından taahhüt edilmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”)’nun da izninin bulunduğu hallerden birinin varlığında yurt dışına aktarılabilir.

Buna ek olarak yurtiçinde veya yurtdışında gerçekleştirilecek; fuar, sempozyum, toplantı organizasyonlarının yürütülmesi için gerekmesi halinde ve gerektiği ölçüde yetkili distribitörü olduğumuz yurtdışında mukim şirket yetkililerinin bilgilerinin yurtiçindeki şirketlere veya bu tür organizasyonlara katılacak müşteri, tedarikçi, iş ortağı şirket yetkililerine ait kimlik ve iletişim bilgileri yurtdışına aktarılabilir. Bu gibi durumlarda mevzuata uygun olarak veri sahibi kişilerin açık rızası veya KVKK’nın 8. ve 9. maddesindeki koşullar aranacaktır.

8- KVKK 11. MADDESİ KAPSAMINDA HAKLARINIZ

Dilediğiniz zaman belirtilen aşağıda belirttiğimiz iletişim kanalları aracılığı ile Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Kanunun 11. maddesi (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya
 • Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği 7. maddesi ile belirlenen ücreti ödemeniz gerekecektir. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Şirketimize iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

9- HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ ?

Başvurularınızı;

 • cankurtarangida.com.tr adresinde bulunan başvuru formunu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden, posta veya noter aracılığı ile Rüstempaşa Mahallesi Balık Pazarı Kapısı Sokak Mısır Çarşısı İçi No: 33 Eminönü / İstanbul adresine iletilmesi,

 

 • https://www.cankurtarangida.com.tr/ adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun Şirketimize ait cankurtarangida@hs01.kep.tr KEP adresine daha önceden bildirilen ve Şirketimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz ile gönderilmesi

 

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve varsa faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Şirketimiz tarafından değerlendirilmeyecektir.

10-KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENECEĞİ SÜRELER

KVKK’ya uygun olarak, işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK madde 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zaman aşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel verilerinizin imha süreci hakkında detaylı bilgiye https://www.cankurtarangida.com.tr/ web adresinde bulunan ‘’Cankurtaran Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti. Veri Saklama ve İmha Politikası’’ndan ulaşabilirsiniz.

 

Şirketimizin işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikleri içeren güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır. 09/09/2021

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.