x
sadsad x
asdasd
İlgili Kişi Başvuru Formu

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

 

Başvuru Yapan Kişinin İletişim Bilgileri (Doldurulması Zorunlu Alan)

Adı ve Soyadı

 

TC Kimlik Numarası

(Yabancılar için uyruğu ve pasaport numarası veya TCKN)

 

Bildirime esas E-Posta Adresi, Telefon ve Faks Numarası

 

Tebligata esas yerleşim yeri veya işyeri adresi

 

 

Başvuruda yukarıdaki bilgiler ile talep konusunun bulunması ve başvuruların Türkçe olarak yapılması zorunludur.

 

Şirketimiz Cankurtaran Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi ile İlişkiniz

 

 

 

         (X)

Açıklama (Varsa açıklamanızı yazınız)

Çalışan

 

 

Eski Çalışan

 

 

Müşteri

 

 

Tedarikçi

 

 

İş Ortağı

 

 

Ziyaretçi

 

 

Diğer

 

 

 

 

Talebiniz (Doldurulması Zorunlu Alan)

 

 

 

 

 

İşbu İlgili kişi Başvuru Formu’nda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ederim.

Ad Soyad :

Tarih:

İmza :

 

 

(*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU VE BAŞVURU HAKKI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesinde ilgili kişinin aşağıda yer alan konularda talepte bulunabileceği düzenlenmiştir.

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme
 • Düzeltme, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

Başvuru Hakkının İstisnaları

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince ilgili kişinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, ilgili kişilerin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi

 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması

 

Başvuru Süreci ve Sonuçlandırılması

 

Lütfen taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. Maddesine uygun olarak ve gerekli incelemenin sağlıklı ve hızlı şekilde yapılabilmesi için işbu İlgili kişi Başvuru Formu’nu kullanarak tarafımıza iletiniz.

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla, ilgili kişiler, veri sorumlularına başvurularını yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanarak yapmak zorunda olduklarından İlgili kişi Başvuru Formu’nu tamamlayarak, imzalı bir örneğini aşağıda yer alan adreslere yukarıdaki yöntemlerden birini kullanarak gönderebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu:  Cankurtaran Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi

 

Noter ve elden teslim için posta adresi: Rüstempaşa Mahallesi Balık Pazarı Kapısı Sokak Mısır Çarşısı İçi No: 33 Eminönü / İstanbul

 

E-posta:  muhasebe@cankurtarangida.com.tr

 

Kep Adresi:  cankurtarangida@hs01.kep.tr

 

İnternet Sitesi : www.cankurtarangida.com.tr

Şirketimiz, veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, ilgili kişilerin kişisel verilerine ilişkin taleplerini, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde kural olarak ücretsiz olarak cevaplandırır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen/belirlenecek olan tarifedeki ücret tarafınıza yansıtılır.

 

Şirketimiz talebinizi inceleyerek, kabul veya gerekçesini açıklayarak reddetme hakkına sahiptir. Ret gerekçesi başvuru sahibi olarak tarafınıza yazılı veya elektronik ortamda bildirilir. Başvurunuzda yer alan talebin kabulü halinde Şirketimiz talebin gereğini yerine getirir.

 

Şirketimizin İlgili kişi Başvuru Formu’nun değerlendirebilmesi için ek bilgi ve talep hakkı saklıdır. İlgili kişi Başvuru Formu’nda yer verdiğiniz bilgi ve talepler doğru ve güncel olmalıdır. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

  Lütfen başvuru yanıtının hangi yöntemle iletilmesini tercih istediğinizi belirtiniz.

        Yukarıda yer alan adresime gönderilmesini istiyorum.

        E-posta adresine gönderilmesini istiyorum.

 

   Başvuru Sahibi(Kişisel İlgili kişi) :

   Başvuru Tarihi                              :

   Başvuru Sahibi İmzası                   :

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.